Levensbeschouwelijk:
Historie: In 2007 zijn twee scholen in Kamerik samengevoegd onder een naam De Wijde Blik. De openbare basisschool Hemrik en de katholieke basisschool Maria Goretti hebben hun krachten gebundeld en gekozen voor een levensbeschouwelijke identiteit zoals hieronder beschreven.
“Wij leren en geloven met een wijde blik”
Een schoolidentiteit komt niet tot stand, maar “is”, en is voortdurend in ontwikkeling, groeiend.

De Wijde Blik valt onder de stichting Kalisto, deze wil haar missie en visie waarmaken vanuit de katholieke identiteit. De Wijde Blik handelt vanuit gevoel voor de katholieke traditie met naastenliefde als basale waarde.
We streven naar het realiseren van:
– openheid;
– relatie;
– samenwerking;
– vertrouwen;
– zorg voor de wereld;
– integriteit.

Met deze waarden als uitgangspunt, handelen we met respect voor andere (geloof)overtuigingen.
Ouders herkennen de identiteit van de school door de goede, open sfeer, de kwaliteit van ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaar omgaan. We denken na over vraagstukken zoals; hoe staan we in de maatschappij en wat is je beeld op de wereld.
Wij vatten de identiteit breed op, dat wil zeggen, niet beperkt tot enkel geloofsvorming.
Onze leerlingen worden opgevoed tot democratische burgers; ze leren wat tolerantie, respect en luisteren is. Wij bereiden onze leerlingen voor om deel uit te maken van een gemeenschap en hoe ze daar een actieve bijdrage aan kunnen leveren. We willen de kinderen aanzetten zich te vormen tot weerbare burgers.

Leerlingen groeien op in een multiculturele samenleving en in diverse culturele tradities. Naast kennis van diverse culturen, is vooral het omgaan met kinderen en ouders uit die culturen van wezenlijk belang.
Ouders geven over het algemeen aan, dat zij bewust kiezen voor De Wijde Blik omdat deze uitgaat van een brede levensbeschouwelijke identiteit. Wanneer ze hun kind bij ons op school aanmelden gaan ze akkoord met deelname aan onze katholieke vieringen op school. Daarnaast zoekt de school naar verbinding met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Wij gaan respectvol om met andere levensovertuigingen en wij gaan ervan uit dat ouders respectvol omgaan met de diverse levensovertuigingen die op onze school aanwezig zijn.
In de dagelijkse activiteiten komt dit terug in bijvoorbeeld:
Levensbeschouwing
– Lessen uit onze levensbeschouwelijke methode ‘Hemel en Aarde’.
– Vieren van katholieke vieringen zoals Kerst en Pasen, verder besteden we aandacht aan andere levensbeschouwelijke feesten o.a. het Suikerfeest en Carnaval.

Burgerschap
– Tijdens onze geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en nieuwsbegrip methodes
– Een zelfgekozen klassenvertegenwoordiger in de leerling raad die leert vergaderen en discussiëren.
– Regels en routines en het houden aanafspraken.
– Het volgen van de politiek (d.m.v. Prinsjesdag, bezoek aan de Tweede Kamer, kijken van het jeugdjournaal)
– Aandacht voor de zorg voor het gebouw, de omgeving en het lokaal.
– Kamerik Schoon
– Cultuureducatie
– Sova trainingen
– PAD lessen