Een school is een bijzonder fenomeen. Een kind gaat er ’s ochtends heen en komt ‘s middags weer terug. In de tussentijd leert het van alles: lezen, schrijven, rekenen, de wereld begrijpen, samenwerken en nog veel meer. Een heel systeem van mensen, middelen en methoden zorgt er voor dat uw kind klaar gestoomd wordt voor de toekomst.

Naast onderwijsinhoudelijke zaken, heeft een school ook te maken met beleid. Een school moet niet alleen nadenken over wat er in de klas gebeurt (bijvoorbeeld de keuze voor een lesmethode rekenen), maar ook over hoe ze omgaat met externe omstandigheden (bijvoorbeeld aanpassen aan de verwachte bevolkingsgroei) en hoe ze de beschikbare financiële middelen inzet. Dit beleidsniveau is het niveau waarop de Medezeggenschap haar werk doet.

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf zegt, een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR bestaat uit 2 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (de personeelsgeleding) en vertegenwoordigt zo de verschillende belangen die in de school aanwezig zijn. Iedere school is verplicht om een Medezeggenschapsraad in te stellen. Het doel van de MR is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de school. Dit doet de MR door te fungeren als klankbord en adviseur van de directie. En door er op toe te zien dat de door het schoolbestuur uitgezette beleidslijnen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. In die vergaderingen draait het om het reilen en zeilen van De Wijde Blik. Aan de orde komen zaken als de begroting, het schoolplan (de koers van De Wijde Blik voor de komende vier jaar), het formatieplan (hoe gaat het team van leerkrachten er uit zien), het zorgprofiel (welke zorgkinderen kan De Wijde Blik wel en niet aan) enzovoorts.

De MR heeft op veel gebieden adviesrecht en op een aantal gebieden ook instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat de MR ergens iets van mag vinden en dit ook kenbaar maakt aan de directie, die daar vervolgens zelfstandig een beslissing over neemt. Instemmingsrecht betekent dat de MR ergens iets van moet vinden en dat de plannen niet kunnen worden uitgevoerd door de directie zonder goedkeuring van de MR.

Zodra het om verstrekkende wijzigingen van het schoolbeleid gaat – bijvoorbeeld bij een fusie, wijziging van schooltijden of van schooltype – heeft de MR altijd instemmingsrecht. Maar ook wijzigingen in bijvoorbeeld het veiligheidsplan, schoolplan en klachtenreglement moeten door de MR worden goedgekeurd. Daarnaast zit er altijd een MR lid van de oudergeleding in de sollicitatiecommissie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de Medezeggenschapsraad van De Wijde Blik bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het overkoepelende inspraakorgaan van Kalisto en houdt zich bezig met beleidzaken op bovenschools niveau. Van iedere school zit een afgevaardigde in de GMR. De Wijde Blik vormt een administratieve eenheid met De Schakel in Woerden, daarom hebben wij gezamenlijk 1 afgevaardigde in de GMR: Esther de Vries, leerkracht De Wijde Blik.

Hoe heeft u als ouder te maken met de Medezeggenschapsraad?

Omdat het werk van de MR zich grotendeels ‘op de achtergrond’ afspeelt, is dit niet altijd direct zichtbaar voor u als ouder. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te informeren via de infokrant van De Wijde Blik. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over beleidskwesties, dan kunt u zich richten tot de oudergeleding van de MR, bestaande uit Marijke Vianen en Petra Bon.

Het werk van de MR is openbaar, dus mocht u belangstelling hebben dan kunt u – op afspraak – altijd een keer een vergadering bijwonen. De notulen van de vergaderingen en het jaarverslag kunt u vinden onder notulen.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR van De Wijde Blik bestaat uit:

Marijke Vianen (voorzitter) oudergeleding
Petra Bon oudergeleding
Esther de Vries personeelsgeleding
Rolanda Riedé (secretaris) personeelsgeleding