Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten om
€ 500.000,– beschikbaar te stellen voor nieuwbouw van de kantine en uitbreiding van het bijbehorende terras van VV Kamerik. Goed nieuws, want daarmee kunnen we door met de nieuwbouw! Onze nieuwe school komt immers op één van de voetbalvelden van VV Kamerik, waarbij een herinrichting van de naastgelegen sportvelden noodzakelijk is.

Reacties inloopavond
In maart hebben velen van u de inloopavond over de nieuwbouwplannen bezocht. Het voorlopig ontwerp kon worden bekeken en het voorontwerp-bestemmingsplan lag ter inzage. De plannen werden over het algemeen positief ontvangen! In totaal zijn er 5 schriftelijke reacties binnengekomen en twee reacties vanuit vooroverleg met diverse instanties. Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen van het bestemmingsplan, maar het bouwplan is niet gewijzigd. Alle reacties zijn beantwoord in een verslag, dat deze week aan de indieners wordt toegezonden.

Bestemmingsplan en vergunning ter inzage
Inmiddels heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor ons nieuwe schoolgebouw. Dit ligt van 31 augustus tot en met 11 oktober 2017 ter inzage. In diezelfde periode kunt u ook de ontwerpomgevingsvergunning inzien. Door beide procedures tegelijk te laten lopen, kan er tijdwinst worden behaald. Iedereen kan in de genoemde zes weken zijn mening over de plannen geven door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Na verwerking van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Waar kunt u de stukken vinden?
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning zijn in te zien in de hal van het Stadhuis (De Bleek 10) en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook zijn zij te vinden op www.woerden.nl (onder Inwoners > Bouwen-en-verbouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding). Hier kunt u ook lezen hoe u een zienswijze kunt indienen. U kunt de stukken ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eerste nul-op-de-meterschool
Zoals u vast gezien heeft, krijgt ons nieuwe schoolgebouw een landelijke uitstraling, passend bij Kamerik. Daarbij is er veel aandacht voor de duurzaamheid, zowel van het gebouw als van de ruimte eromheen. De beide schoolbesturen hebben toegezegd om mee te investeren in extra zonnepanelen zodat een ‘nul-op-de-meterschool’ kan worden gebouwd. Ook de energie die nodig is voor het stekkerverbruik (computers, koelkast, koffieautomaat) wordt opgewekt met zonnepanelen. Dit is de eerste nul-op-de-meterschool in de gemeente Woerden!

Speelerf
De ruimte rondom de school wordt een speelerf met een groene, parkachtige uitstraling en is openbaar toegankelijk. Er wordt hier op een speelse manier aandacht besteed aan de problematiek van de bodemdaling en aan waterbeheer. Samen met de gemeente wordt het speelterrein nog verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht welke speeltoestellen mee verhuisd kunnen worden naar de nieuwe locatie en of er nog nieuwe toestellen aangeschaft moeten worden.

Volgende stap
De eerstvolgende stap is de verdere technische uitwerking van de plannen. Daarna kan de gemeente het project gaan aanbesteden. Volgens de planning kunnen we dan in 2019 een duurzaam en eigentijds schoolgebouw in gebruik nemen.