Prioriteiten

In het schoolplan voor de periode 2019 – 2023 hebben we de volgende strategieën beschreven. Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon, het kwalitatief doel, te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes. Op basis van onze ambities focussen we ons op de volgende strategieën:

1

We realiseren een professioneel sterk team door te werken met de instrumenten van de vitale school. Deze worden gekoppeld aan de onderwijsontwikkelingen.

2

We versterken de leeropbrengsten waarbij leerstof en instructie zijn afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling door kennis van leerlijnen en het gebruik van effectieve instructie.

3

We herijken onze visie op pedagogisch klimaat door het formuleren van criteria die zichtbaar zijn in school.

4

We realiseren een rijke en boeiende leeromgeving voor de wereld oriënterende vakken waarin de kinderen ruimte hebben om hun talenten te ontdekken door het behouden en versterken van kennisoverdracht en we creëren ruimte voor het onderzoekend en ontwerpend leren.

5

We onderzoeken het realiseren van een meer flexibel onderwijsaanbod en organisatie door scholenbezoek, literatuuronderzoek en het uitwisselen van praktijkervaringen en experimenteren in de organisatie en gebruik maken van de kennis van de topleerkrachten.

6

We betrekken kinderen en ouders actief bij het leerproces door het voeren van driehoekgesprekken