Oudervereniging

De oudervereniging ondersteunt het team waar het kan. Het meest zichtbaar is de inzet van de vereniging rond de festiviteiten op school: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en het schoolreisje. De oudervereniging ondersteunt bij de voorbereiding en bij de uitvoering van deze activiteiten, coördineert waar nodig de inzet van ouders in diverse commissies en draagt zorg voor de financiering van deze activiteiten. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is in  gratis. Er zijn echter een aantal activiteiten en kosten die niet onder het directe regulier bekostigde lesprogramma vallen. Om die reden vragen wij u een vrijwillige jaarlijkse eigen bijdrage per kind. Deze eigen bijdrage wordt gevraagd en beheerd door het bestuur van de ouderrvereniging. Uw eigen bijdrage geldt tevens als contributie voor de oudervereniging; u bent na betaling dan ook automatisch lid. Van deze contributie worden o.a. schoolreis, schoolfeest, sinterklaasfeest, carnavalsfeest, sportactiviteiten en culturele activiteiten bekostigd. De bijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.

In het schooljaar 2017-2018 bedroeg de ouderbijdrage € 45,- voor groep 1 t/m 8. 
 Aan de ouders van de medezeggenschapsraad wordt gevraagd de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage goed te keuren.

Commissies 

Op De Wijde Blik zijn een aantal activiteiten waarvoor commissies gevormd worden. Denk hierbij aan Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreisje en de Avondvierdaagse. Aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven als u wilt deelnemen in een commissie. Deze wordt samengesteld uit teamleden, OV-leden en een aantal ouders. Daarnaast worden er hulpouders benaderd om samen met de commissie deze activiteit goed te laten verlopen. Ieder OV-lid neemt deel in twee commissies. Een OV-lid heeft de leiding binnen een commissie en ziet er samen met de teamleden op toe dat een bepaalde activiteit binnen een schools kader georganiseerd en uitgevoerd wordt. Van iedere activiteit zijn draaiboeken aanwezig en deze worden door een OV-lid bijgewerkt en up to date gehouden. De evaluatie van de activiteit wordt via het OV-lid teruggekoppeld naar de directie, team en de oudervereniging.  

De oudervereniging doet echter meer: facturering en inning van de ouderbijdrage, verzorgen van attenties bij gebeurtenissen van lief- en leed, onderhouden van contact met Re Share e.d. 

Vergaderen 

De ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, vergadert eens per zes weken. Aan het begin van het schooljaar worden de overlegdata vastgesteld. Een lid van het team is bij de bijeenkomsten aanwezig.