Verlofaanvraag

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen aangescherpt. Het is dan ook van het grootste belang dat u dit hoofdstuk goed naleest. De directie van de school is gehouden de verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/of een geldboete van maximaal € 2.500,--. Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, maar ook voor de directeur, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Informatie over de leerplicht in de regio is te vinden op www.leerplicht.net . De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:

  • In geval van ziekte (artikel 12). Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan telefonisch of via direct contact met de groepsleerkracht. Dit geldt ook voor een bezoek van uw zoon of dochter aan huisarts, tandarts, specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die bezoeken zoveel mogelijk te plannen buiten de lesuren.
  • Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13). In het geval dat verplichtingen op gronden van levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzakelijk maken, dient men dit met het leerplichtformulier tijdig aan te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie *
  • Vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13A). Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen, en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 10 aaneengesloten werkdagen vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was *.
  • Wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14). Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling aan de directeur.

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of de directie van de school kunt ophalen of kunt downloaden op de website van de school. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het formulier inleveren bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim.