Schoolplan

Ons schoolplan heeft meerdere doelen:

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze kernwaarden, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Op basis van de huidige situatie hebben wij diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. 
Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven wij?) naar de overheid, het bevoegde gezag, de ouders en onze kinderen.

De indeling en inhoud van ons schoolplan 2015-2019 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling op de Wijde Blik.

Onze stichting, Kalisto, heeft voor de komende vier haar missie en visie geformuleerd. Bij het beschrijven van ons schoolplan '15-'19 hebben wij ons in grote mate laten inspireren door haar missiestatement (Kalisto, boeiend basisonderwijs) en de stappen, die hier bij genomen zijn.

Daarnaast is ons schoolplan een planningsdocument (wat willen wij wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak willen wij jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag (schoolgids) zullen wij steeds terugblikken, of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven wij vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en opnieuw plannen.