Schoolplan

Ons schoolplan heeft meerdere doelen:

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze kernwaarden, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Op basis van de huidige situatie hebben wij diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en ontwikkelpunten, en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. 
Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegde gezag, de ouders en onze kinderen.

De indeling en inhoud van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling op De Wijde Blik.

Onze stichting, Kalisto, heeft voor de komende vier jaar het meerjarenbeleidsplan geformuleerd. Dit meerjarenbeleidsplan geeft een kader. Ons schoolplan '19-'23 past binnen dit kader.