Oudervereniging

De Wijde Blik heeft een actieve oudervereniging waar u als ouder automatisch lid van bent zodra uw kind op school komt.
De oudervereniging heeft onder andere als doel om het team te ondersteunen waar het kan. Het meest zichtbaar is dit rondom de diverse festiviteiten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en het schoolreisje. De oudervereniging ondersteunt bij de voorbereiding en bij de uitvoering van deze activiteiten, coördineert waar nodig en draagt zorg voor de financiering van deze activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. Er zijn echter een aantal activiteiten en kosten die niet onder het directe regulier bekostigde lesprogramma vallen. Met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage per kind kunnen de activiteiten bekostigd worden. Deze bijdrage wordt gevraagd en beheerd door het bestuur van de oudervereniging: De ouderraad. De bijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de oudervereniging.

Commissies 

Per activiteit wordt een commissie gevormd welke bestaat uit teamleden, OR-leden en (hulp)ouders. Aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven als u wilt meehelpen in een commissie. De commissie ziet er op toe dat de activiteit goed en veilig georganiseerd en uitgevoerd wordt.

De Ouderraad

De ouderraad (OR) vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat ca 7 leden. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de bestuursleden benoemd. Naast de organisatie van de commissies doet de ouderraad meer:

  • klankbord voor de directie en het team van De Wijde Blik,
  • zorgen voor de facturering en inning van de ouderbijdrage
  • zorgen zij attenties bij gebeurtenissen van lief en leed,
  • onderhouden van contact met Re Share e.d.

De ouderraad vergadert eens per zes weken. Aan het begin van het schooljaar worden de overlegdata vastgesteld. Een lid van het team is bij de bijeenkomsten aanwezig.

Meer Informatie?

Heeft u vragen over de oudervereniging, of lijkt het u leuk om bij de OR te komen? Spreek de OR-leden gerust eens aan op het schoolplein of stuur een berichtje naar or@dewijdeblikkamerik.nl