Medezeggenschapsraad

De medezeggenschap van leerkrachten en ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad. De Wijde Blik in Kamerik en De Schakel in Woerden vallen bij het ministerie onder hetzelfde administratienummer (11QY).  Om de slagvaardigheid van de MR te behouden zijn twee deelraden opgericht: een deelraad Kamerik en een deelraad Woerden. In iedere deelraad hebben twee leerkrachten en twee ouders zitting. De deelraden buigen zich over de specifieke onderwerpen die voor de desbetreffende locatie gelden. Deze raden vertegenwoordigen elk ouders en leerkrachten van de eigen school en vergaderen zelfstandig. De verslagen van de deelraadvergaderingen worden naar de beide deelraden verzonden. Eén keer per jaar vergaderen de beide deelraden gezamenlijk. Dan houdt men zich bezig met de onderwerpen die beide scholen aangaan en onder verantwoordelijkheid vallen van Gerard Miltenburg als directeur van beide scholen. De MR van de school is vertegenwoordigd in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en personeel van de scholen in de stichting: Kalisto.

De MR vergadert 6 á 8 keer per jaar over zaken zoals:

  • Beleidsplannen en protocollen
  • Begrotingen exploitatie
  • De 4-jarenplanning schoolontwikkeling
  • ARBO
  • Vakantieplanning

Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, tenzij de MR anders beslist. Voor de data verwijzen wij u naar de jaarkalender van De Wijde Blik.
De MR nodigt ouders en leerkrachten van harte uit om agendapunten in te brengen.

Samenstelling

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Rolanda Riedénamens het personeel; secretaris
Tirza Tuithofnamens het personeel
John Hulsenboomnamens de ouders; voorzitter
Marijke Vianennamens de ouders